Privacy verklaring

GLine Musics, gevestigd aan Parallelweg 18, 6321 BB Wijlre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. GLine Musics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens:
www.glinemusics.nl – Parallelweg 18, 6321 BB Wijlre – +31 6 52 888 276 – KvK nr. 6837 2698
Ghislaine Mommer is de Functionaris Gegevensbescherming van GLine Musics. Zij is te bereiken via info@glinemusics.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
GLine Musics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn minimaal nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortejaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glinemusics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beeld- en geluidsmateriaal:
Op de website, facebookpagina en het Instagramaccount van GLine Musics wordt met beeld- en geluidsmateriaal (foto, video, geluidsfragmenten) zichtbaar waar GLine Musics voor staat. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens concerten, evenementen en tijdens educatieve activiteiten. Ook u kan hierop te zien of te horen zijn. GLine Musics verklaart hierbij zorgvuldig om te gaan met foto’s, video’s en geluidsfragmenten. Wij plaatsen geen beeld- of geluidsmateriaal waardoor naar ons inzicht personen schade zouden kunnen ondervinden. We plaatsen alleen namen als daarvoor specifiek toestemming is verleend middels bijgaand formulier: Formulier toestemmingsverklaring AVG jongerenFormulier toestemmingsverklaring AVG volwassenen.

Deze toestemming geldt alleen voor beeld- en geluidsmateriaal dat door GLine Musics of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s of andere opnames maken. GLine Musics heeft daar geen invloed op maar vertrouwt erop dat deze personen ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van materiaal op internet.

Doel en grondslag om persoonsgegevens te verwerken:
GLine Musics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Plaatsen van uw naam op de website, Facebookpagina of op Instagram, mits dit bevestigd is via een AVG-formulier
 • GLine Musics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, bijvoorbeeld bij het lesgeld van leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar

Geautomatiseerde besluitvorming:
GLine Musics werkt niet met systemen of computerprogramma’s met geautomatiseerde verwerkingen, die besluiten maken over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
GLine Musics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
GLine Musics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
GLine Musics gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden cookies geplaatst door één derde partij, namelijk Google Analytics:
Naam: _utma – Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet – Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GLine Musics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@glinemusics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gline Musics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:
GLine Musics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@glinemusics.nl.